۴/۱۰/۱۳۸۷

چند پيرهنم رفت به باد؟


دلي آلوده به بغض
پيرهني خيس از اشك.
در اين هواي باراني
در اين هواي توفاني
چند پيرهنم رفت به باد؟
چند قلب
دريده شد
در اين ديوانه خانة بي مروت!
چند نام كه رفت از ياد؟
چه دل تنگي اينجا!
چه دل سردي آنجا!
28شهريور86

هیچ نظری موجود نیست: