۹/۱۷/۱۳۸۷

سهم اندك، سهم سهمگين

جهان، همه از آن شما...!
سهم اندك من
بوسه،
و كلامي.
كلامي كه پوستها را يك رنگ مي كند
و استخوانها را مي آميزد
كلامي كه
دار رسوايي دروغگويان است
و شاعران را شاعر مي كند
در تمام لحظه هايي كه شعر نمي گويند.
سهم سهمگين من اين باشد
باقي از آن شما...باقیمانده مطلب .....

هیچ نظری موجود نیست: