۱۲/۲۷/۱۳۹۰

بهار را بياوريم

بهار, آمدني نيستبهار آمدني را باور نكنيد


بهار, آوردني است


باورش كنيد


و بياوريدش


هرروزتان نوروز


نوروزتان پيروز


هیچ نظری موجود نیست: