۲/۲۳/۱۳۹۲

در حادثة باران


در حادثة باران

در حادثة باران

همراه تنفس درخت و پرواز ستاره

خواب خدا ديده ام.

اي طراوت شكفتة لحظه هاي جنون

خلاصه غلظت افسوس مباش!

و بخوان براي همة راههاي منتظر

تا باران بشويد پيرار حادثه تباه را

19فروردين92

هیچ نظری موجود نیست: