۱/۲۷/۱۳۹۳

اي تمام گل سرخ

اي تمام گل سرخ
براي مسعود
اي تمام گل سرخ
چه صدايي در توست؟
تو درنگ گل سوري
بر نگاه من بودي.
تو نسيم صبح
روي ايوان بلند بيداد
برشب من بودي.
تو صداي «نة»من
روي سكوي سكوت...
اي صداي شب بي پايان تنهايي!
اي صدايي كه صداهاي جهان از توست!
اي صداي گل سرخ!
گل سرخي در توست.


10دي84

هیچ نظری موجود نیست: