۶/۲۹/۱۳۹۴

نيم نوشته نيمه شبنيم نوشتة نيمه شب
زيبايي!

وقتي تو را نمي بينند،

و تو

دوستشان مي داري.و زيباتريني!

هنگام كه نيم نوشته هاي نيمه شبان ات را

با نامشان آغاز مي كني

و نمي دانند...آه كه من

زيبايي را يافته ام

و آن كس را كه انكار من بوده است

دشمن نديده ام.6آبان91

هیچ نظری موجود نیست: