۱۲/۰۷/۱۳۹۴

بعد از تو كدام امام ضامن آهو شد؟به احترام همة آنان كه


مزارشان نيز ممنوع است


از حنيف تا شاملو


نسيم ويراني مي وزد از دستان مرگ


و سنگ، دلخون شده است


در زير مشت درشت سنگدلي.
صبح دروغ در راه بود


و در هر خيال شبانه


هزار عقرب كينه


بر قلب من راه رفت


وقتي در سكوت زهرآلود صبح بعد از تو


بر كرناهاي بيهودگي دميدند


و در هرآواز، پرواز جغدي را ديدم.

edameh matlab

هیچ نظری موجود نیست: