۱۲/۲۹/۱۳۹۴

تا صبح پر درخت بهار

سلام،
بهارتان، بهار
روزتان، نو
و عيدتان مبارك
اما فراموش نكنيد «تا صبح پردرخت بهار» «مانده هنوز دو دانگي»
يعني كه «آواز» بايد «تاصبح پر درخت بهار» ادامه يابد
:
تا صبح پر درخت بهار
تبر
براي درخت نيست.
و كارد
براي گلوي پرنده.
پائيز هر چه كه زرد باشد،
آواز،
تا صبح پر درخت بهار ادامه دارد.


هیچ نظری موجود نیست: