۵/۱۸/۱۳۹۵

مرا سهیم بدانید!

مرا سهیم بدانید!سهیم بوده ام در اشکهایتان
 که فروریخت و کسی خبردار نشد
اکنون مرا در این لبخندها
که معصومیت جهانی انکار شده است
سهیم بدانید


پیروزی رزمندگان در حلب بر یک توطیه جهانی مبارک باد
بار دیگر ثابت شد
تنها و تنها انقلاب است که مرهم زخمهای خلقهاست

نفسی بگیریم
و ادامه دهیم سفر را
در فصل رگبارهای بی امان
ناقوس صبح را می نوازد
و فوج گنجشکان با آواز قدیم خود
ما را می خوانند

از شعر سفرنامه من و خالد


هیچ نظری موجود نیست: