۴/۰۶/۱۳۹۱

در تماشاي تشنگي

در تماشاي تشنگي


كبوتر سوكوار


در جستجوي تصوير خود


بر پاشويه خشك حوض نوك زد.
كبوتر تشنه


فوارة پريشاني را در ظهر داغ جست


تا كه بشويد تن تب كرده را.
من آب بودم؛ جاري


در تماشاي تشنگي از پنجرة فاصله


و سوكوار كبوتري تشنه كه مي سوخت.21 ارديبهشت91

هیچ نظری موجود نیست: