۴/۱۱/۱۳۹۱

در گوري از فضا

در گوري از فضا


بي خانمان تر از باد باش!
در فصول تواتر شك
و بگذر از كشتزارها و رودها و ستيغهاي بلند.
و دل بكن از خوابگاهت در پرنيان برگها
كه دام فريبكار مرگ است.
و بدان!
باد رونده مُرد ،
آن زمان كه آواز وزيدن خويش را فراموش كرد
و دفن شد
در اعماق رودي مرده
كه گوري بود گمشده در فضا
بي نفسي از ستاره و ماه.

21خرداد91