۱۱/۲۵/۱۳۹۶

من چه دارم؟من چه دارم؟
من چه دارم؟
جز «ماه»ی که می خرامد میان ابرها
و ستاره ای که تیزتر از هر الماسی
شب را می برد.

من چه دارم؟
جز اسبی
در بیشه زار خلوت صبح رویا
که نعلهایش را در آبی خنک فرو می کند
و با یورتمه هایش
خواب گنجشکان را می آشوبد.

من چه دارم
جز آهویی که در برف می دود
و به جا پای خونین خود نگاه نمی کند.

من چه دارم؟
جز کلمه ای که ارابه ای آتشین است
و منجنیقی سنگین را بردوش دارد
و می گذرد از پیچ و خم گذرگاهها
تا برساند مرا به آن قله
که خانه خورشید است.

من چه دارم؟
جز کلمه ای
که ترا می نویسد
۷بهمن۹۶

هیچ نظری موجود نیست: