۵/۲۱/۱۳۸۷

آه! در ماه...
در سوك محمود درويش

در ماه جنگلي هست
پر از پرندگان سبز
و رودهاي ساكت پر راز.

در ماه آبشاري هست
نقره اي تر از خيالهاي من
و جاري تر از ساعتهاي تو.

آه!
در ماه
ماهي هست
ماه تر از ماه من و تو
در اين ماههاي بي ماه.


21مرداد87
edameh matlab

هیچ نظری موجود نیست: