۶/۰۲/۱۳۸۷

نامت چه بود اما؟...


براي ناصر منصوري
كه وقتي در سال67 به دار آويخته شد
از گردن به پايين فلج بود

سياهان لينچ شدند.
سرخ پوستان قتل‌عام؛
و فلسطينيها
رانده از خانه ها و زيتونهايشان...

سياهان، سياه بودند
سرخپوستان، سرخپوست
و فلسطنينها، فلسطيني
اما تو، نامت چه بود ؟
وقتي كه فقط چشمهايت فلج نبودند،
و حلقه دار را
برگردنت ديدي.

تو را
بي صدا تر از يك هارلمي كشتند،
بي نام تر از يك مايا.
مظلوم تر از همة يتيمان فلسطيني،


با آن تن بي حسِ لمس
تو را در سكوت آشنايان
و فرياد خائنان كشتند.
راستي، اما، آيا
آن نام، كه نام تو بود

چه بود؟


24مرداد87

هیچ نظری موجود نیست: