۶/۲۱/۱۳۸۸

تقاضاي كمك براي شناسايي يك جلاد شقي رژيم آخوندي


در يكي از سايتها(www.mowjcamp.com) اسم و مشخصات و پرونده فردي به نام «مسعود صدرالاسلام» همراه با عكس و تفصيلات مربوط به او به عنوان چهره پشت پردة زندان كهريزك آمده است.
در اين نوشته نسبتا مفصل ادعا شده ك صدرالاسلام نام مستعار يك سرتيپ سپاه است به نام «طه طاهري». و اين فرد همان بازجوي شقي بند209 در دهه 60 نام مستعار وي «مسعود» و يا «صالح» بوده است.
بسياري از زندانيان اوين در آن سالها دربارة صالح سربازجوي اين بند مخوف مطالب زيادي نوشته اند. بازجويان اين بند در رقابت با همكاران شعبه7 خود در اوين جنايتهاي بسياري مرتكب شدند. ولي نام صالح به عنوان جلادي وحشي كه هيچ حد و مرزي در شكنجه نسبت به دستگيرشدگان رعايت نمي كرد آمده است. تا آن جا كه من ديده ام كسي از نام اصلي و سوابق او خبر نداشت.گزارشي كه در سايت «موج آزادي»آمده است و در ساير سايتها نيز نقل شده است غنيمتي است تا يك شكنجه گر سفاك كه بي ترديد دست در خون صدها مجاهد و مبارز دارد شناخته و معرفي شود.
اما به چند دليل من مقداري ترديد دارم كه اين فرد همان «صالح» مورد نظر ما باشد. از اين نظر به تمام دوستان و برادران و خواهرانم كه در زندانها بوده و صالح را ديده اند توصيه مي كنم كه حتما گزارش مربوطه را با نام « افشای نقش یک فرمانده سابق ناجا در شکنجه بازداشت شدگان» مطالعه كنند. و به ويژه عكس او را تطبيق دهند و مشخص كنند كه آيا او همان «صالح» اوين بوده است؟
در اين مورد بسيار خوشحال خواهم شد اگر هركس اطلاعي داشت به من هم خبر دهد.


هیچ نظری موجود نیست: