۶/۲۶/۱۳۸۸

يك حنجره فريادتا رويش بذر راهي نمانده
تا آن زمان كه بر درخت
پرنده بخواند
و گل شود شكوفه
و در كوچه فرياد بپيچد
بي دغدغه هاي شبانه.
راهي نمانده تا صبح
تا رويش بذر، تنها
يك حنجره فرياد باقي است.
تا من تو را بگيرم در آغوش و بخوانم
باقیمانده مطلب .....

هیچ نظری موجود نیست: