۷/۱۹/۱۳۸۸

من تكرار مبارك نام «توانستن»م
به 36مجاهد
كه توانايي سترگ انسان را اثبات كردند

من تكرار مبارك نام «توانستن»م
وقتي كه سجده مي كنم
به زيباييهاي تو,
و مي نويسم
نامت را بر سردر خانه ام.

من آيه ام,
يا سوره,
يا كتاب,
پر از سكوت, پر از حرف, پر از پيام
يا كه نمي دانم...
شايد كبوتري باشم بازگشته از درياهاي دور
با برگكي سبز, برلب.
يا كه شايد
بعض گرسنه اي... يا گرسنة بغضي
وقتي كه برسفره طعام
مي نوشم جرعه جرعه
از زيباييهاي دوست داشتن.
من تواناترينم
زيرا كه توانايم به مردن
در لحظه اي كه زيباترين زندگان را
در پيش رو دارم.
و حس مي كنم مبارك است
با تو شريك شدن
در زندگي و مرگ
و اشگ و لبخند
هنگام كه در سفرهاي پررنج
حرام كردم لقمه بي بهاي حسرت را.
من را بپذيريد
با آهها و اشكهايم
و زخمها و لبخندهايم
من نام ظفرمند صبح كلام را در آستين دارم
مژدة آن كس كه در خوابهايتان
روشن تر از پيروزي است


19مهر88


هیچ نظری موجود نیست: