۱۰/۰۶/۱۳۸۸

عكس سال


عكس سال
اين پيشنهادي است كه خود را تحميل خواهد كرد. مهم اين نيست كه اين عكس باشد يا عكس ديگر. اما ترديد نبايد داشت كه عكس سال را مردم خلق خواهند كرد. يك نمونه اش را در همين عكس ببينيد. به رغم خواسته و ناخواسته اين و آن و به كوري چشم همه دشمنان مردم ايران اين ما هستيم و فقط ما كه عكس سال آينده جهان را خلق خواهيم كرد
به تعداد ماموران سركوبگر نگاه كنيد, به تجهيزات و سپر و كلاه خودهايشان نگاه كنيد. و از آن سو به دستهاي خالي شجاعاني بنگريد كه خيابانهاي تهران و شهرهاي ميهن را فتح كردند. كسي در توئتير نوشته بود «ما عاشورا را فتح كرديم» و اين عكس مصداق كامل فتح بزرگ مردم ايران در روزي است كه مقتدايش حسين است. همان كسي كه زندگي انساني را در آرمان و مبارزه براي تحقق آن معرفي كرد.

باقیمانده مطلب .....

هیچ نظری موجود نیست: