۴/۲۲/۱۳۹۰

در بيستمين روز بهار(چند شعر براي اشرف)در بيستمين روز بهار


در نوزدهمين روز بهار خاكمغز تازة ساقه اي زخم خوردهمي شكافد هواي زمستاني را.در بيستمين روز بهار


بذري، بي واهمه مي رويد


در اندوه يخبندان و بي باري ساليان زمستان.23ارديبهشت90
در خاكي و اين چنين...در خاكي و اين چنينمي درخشي در همين خاك سياه.


نه مثل ستاره اي درتابوت مردة زمين


كه نهالي، تازه روئيده در آسمان.
9ارديبهشت90
در جادة مزار
در جادة مزار كه گلهاي بهاري روئيده اندابديتي خونين جاري است...اين سو ترك


ميان دود و عطش و فرياد


ـ و لبخند قاتلان ـ


شما در محاصره ايد


و ديدن گلها ممنوع است.


اول خرداد90كيست آن كه شليك كرد به تو؟

كيست آن كه شليك كرد به تو؟كيست؟


و مگر نمي دانست


وقتي كه تو مي افتي


خدا با فرشتگانش زمين را لعنت خواهند كرد؟


كيست آن كه شليك كرد؟اول خرداد90هیچ نظری موجود نیست: