۱۱/۲۳/۱۳۹۰

در اين هلهله

در اين هلهلهبا ديدن فيلمي از قيام كنندگان قهرمان سوري


در اين هلهله كه تابوتها


دوش به دوش مي شوند


زندگي جاري است


در اين غريو شگفت


مرگ را مي شود ديد


ـ بالا بلند و سرفرازـ


وقتي كه كوبه به دري مي كوبد


و جواني را مي جويد


كه در خيابان نه از مرگ هراسيد


و نه از رگبارهاي بي محاباي سربازان.


هیچ نظری موجود نیست: