۱۲/۰۷/۱۳۹۰

حلقه داري سوزانده مي شود

حلقة داري سوزانده مي شود
انبوه بي خيالان مي گذرند.
از خيابانهاي پر از همهمة سكوت
با صف اشباحي از فريادهاي بي رنگ.

مي گذرند،
بي آن كه ببينند
جوخه هاي بي مهابا شليك را.

حلقة داري سوزانده مي شود
اگر يكي،
 و فقط يكي، از انبوه بي خيالان بپرسد چرا؟

22آبان90

هیچ نظری موجود نیست: