۱/۱۳/۱۳۹۱

حتي يك نفس


حتي يك نفس
براي محمدعلي حاج آقايي كه جانانه ايستاد
مظلومانه بر دار شد و درس شرف به همه ما داد

در بيغوله ها با غولها و گولها!
در گندزاران با گزاران
يكصد، يا كه يك هزار سال
همخانه مي شوم با مارها
از نعش مردگان مي خورم
اما دريغ كه باشم،
حتي يك نفس
بر سفرة سور
همنفس با شما اي بدتر از غولها و گولها!
12فروردين91

هیچ نظری موجود نیست: