۲/۰۷/۱۳۹۱

هزارة آوارگي ماهي


هزارة آوارگي ماهي
براي آنان كه در اشرف تا به آخر ايستادند
و زندان «ليبرتي» را فتح كردند
آن كه آرام آرام در دريا مي گريد
نجواهاي ساكتش هميشه جوان است
و مي داند كه فاصلة ازماه تا ماهي
 شكاف بستة دو پلك است.

هزارة آوارگي ماهي
مكتوب آوازهاي گمشده اي است
كه آغازشان اتاق روزهاي تكيدة فرصت
و ادامه شان آسمان دل گشادة فردا است.

تا هزارة هزار
تا فرداي فردا
و تا فرداي فرياد،
 ادامة فواره و آه و آوارگي...

در امتداد هزاره ها
ماهيان صبور خانه به دوش
دريا را
در ديري انتظارهاي يخ زده رقم مي زنند.

هزارة فرداها،
هزارة ماهي ها و درياها،
با هزار هزار موج و فوج فوج ماهيان سرخ
و... آوازهايي كه از ماه مي آيند.

10فروردين91

هیچ نظری موجود نیست: