۶/۰۹/۱۳۸۸

بغداد بسيار ديده استبغداد بسيار ديده است
«منصور»هاي مهربان را
بردروازه هاي خود به دار.
بغداد بسيار ديده است
برجسرهايش
بيشمار جنازه هاي سوخته.
بغداد در نهان خاطرات بسيار ديده است
كند و زنجير و سياه چال.
و حاليا اينك نوبت ماست
نوبت سياووشها و حنيفها
و مهردادها و محمدرضاهاي ما
كه در خاك بغداد
ثبت كنند
قساوت خليفه مأبون تهران را

مرداد88

باقیمانده مطلب .....

هیچ نظری موجود نیست: