۱۱/۰۲/۱۳۹۰

در اين خيابان خيس


اين خيابان خيس
اين خيابان خيس
چشمهاي من است.

ساكت و تاريك
خياباني در خيابان.

در اين خيابان مستي عربده نمي كشد
و هيچ زني زير تير چراغ برق نايستاده است.
تنها كودكي گرسنه
در پناه ديواري مي لرزد
و سگي
در ميان زباله ها خفته است.

در اين خيابان خيس
كه چشمهاي من اند
در انتظار ستاره اي
كه وقتي از پشت درختها سر زد
اندوهي از شاخه ها فرو مي چكد
دي90

هیچ نظری موجود نیست: