۱۰/۱۳/۱۳۹۰

تاريخ ما...


تاريخ ما...از شعر بلند طلوع در بامدادان غياببر دار مرديم هربار.


و در هنگامة بي وقفة قتل عامها،


از بلخ تا بغداد


و از ختن تا غرناطه.


دوباره زاده شديم


در تقاطع نغمه‌هاي ناشنيده گم در دهليزهاي قرون.


در سالهاي غياب


تاريخ ما تاريخ قبايل دريايي ملخ شد.


با توحش خونريز صحرا


ظهور اجنه در خيابانهاي پر نئون


دوالپايي مفتخوار،ريشويي بي‌ريشه


كه از هرتار ريشش


طنابي ساخت براي دارهاي خياباني.


يابويي كه بوي ادرارش در پاي تنديس آزادي


گلهاي ميدانهاي شهر را مي‌پژمرد


و شكم بادكرده پسرانش


انبان گوشت آهوان است و كرمهاي زندة گوشتخوار


وبايي منتشر در بادهاي موذي


با صورتكي از كينه و آهك


تفي عفوني برصورت كودكان گرسنه


و مشتي خاردار بر سينة زنان مطرود.


تاريخ ما سفليس شاه بود


و ايدز آخوند.

هیچ نظری موجود نیست: