۳/۰۹/۱۳۹۷

ماه محجب خونین بود


ماه محجب خونین بود
ماه محجب خونین بود
و پرنده را پذیرفت
در ضیافت قلعه های تاریک آسمان.

فردا،
در صبحی بارانی،
پرنده پر تکاند
و در غارهای پر از پریان دریایی
تن شست و مرد.

روح پرنده بازگشت
بردوش فوج ماهیانی از نقره و الماس.
میان نور باران روز دراز.

در سفر به ساحل بکر
پرنده با بالی از شوق و شادی
پرکشید و گم شد
در ماه تشنة خونین.
۱۵اردیبهشت۹۷

هیچ نظری موجود نیست: